ကြိမ်နှုန်းမြင့် PCB

2 layer F4MB PCB

2 အလွှာ F4MB PCB

2 layer R4350B PCB

2 အလွှာ R4350B PCB

4 layer R4350B PCB

4 အလွှာ R4350B PCB

4 layer rogers+FR4 PCB

4 အလွှာရော်ဂျာ + FR4 PCB

4 layer rogers4003 PCB

4 အလွှာ rogers4003 PCB

6 layer FR4+Rogers PCB

၆ လွှာအလွှာ FR4 + Rogers PCB

6 layer rogers4003 PCB

6 အလွှာ rogers4003 PCB

10 layer R4003C PCB

10 အလွှာ R4003C PCB